บุคลากรสายปฏิบัติการ

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นางขวัญเรือน มะดอรอ
หัวหน้าสำนักงานภาควิชาฯ/เลขานุการภาควิชาฯ
นางสาววราภัสร์ บุญมาก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาววรรณวิสา วงค์เพียร
พนักงานปฏิบัติงาน
admin
Author