บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา

ผศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา

รศ.ดร.รัชนีกร ทองสุขดี
หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
admin
Author