About Us

About Us

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ปัจจุบันหน่วยงานภายในภาควิชาฯ ประกอบ สำนักงานภาควิชา และ สาชาวิชา ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขาวิชาด้วยกัน คือ
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

การบริหารภาควิชา

เพื่อให้ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทั้งด้านการบริหารบุคลากรและวิชาการสามารถตอบสนอง วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาจึงมีผู้บริหารและบุคลากรดังนี้
 กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวรักษ์ ศิวารมย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
 มกราคม 2558- จนถึงปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ เป็นหัวหน้าภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข เป็นรองหัวหน้าภาควิชาระยะหนึ่งก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชามีผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารับผิดชอบภาระงานด้านต่างๆ 4 คนด้วยกัน คือ
 อาจารย์ ดร. ธารณ์ ทองงอก รับผิดชอบด้านประสานงานฝ่ายวิชาการ
 อาจารย์ ดร. มนต์นภัส มโนการณ์ รับผิดชอบด้านประสานงานฝ่ายนโยบายและแผน /งานประกันคุณภาพ
 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง รับผิดชอบด้านประสานงานฝ่ายวิเทศและชุมชนสัมพันธ์
 อาจารย์ นันทกา ฟูสีกุล รับผิดชอบด้านประสานงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
นอกจากนี้ สำนักงานภาควิชายัง มีนางขวัญเรือน มะดอรอ รับผิดชอบในตำแหน่งเลขานุการภาควิชา และหัวหน้าสำนักงานภาควิชา นางยุวรี กันตีวงค์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร นางสาววรรณวิสา วงค์เพียร ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนงาน)

ค่านิยมของภาควิชา

โครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา

admin
Author